Start arrow Tutoriale i inne arrow Drukowanie arrow Drukowanie zdjęć

Menu witryny
Start
Tutoriale i inne
Spis zawartości
Szukaj w serwisie
Autor witryny
Cherub
Galeria Fotodesign
Galeria Dark Fantasy
Kontakt
Regulamin

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w swojej przeglądarce.

powered_by.png, 1 kB
Drukowanie zdjęć
czwartek, 29 styczeń 2009

Materiał pochodzi z książki Photoshop CS3/CS3 PL. Kanały i maski. Biblia i został zamieszczony dzięki uprzejmości wydawnictwa Helion.

Drukowanie zdjęć

Po zakończeniu edycji zdjęcia, przypisaniu mu profilu RGB i przekonwertowaniu go (lub nie w zależności od okoliczności), możesz je wydrukować. Większość drukarek atramentowych korzysta z informacji RGB, którą w czasie druku przekształca na CMYK.

Drukując na drukarkach atramentowych, nie należy konwertować obrazów na przestrzeń CMYK, ponieważ drukarka sama wykona tę konwersję.

Wydruki atramentowe mogą różnić się znacznie w zależności od modelu, ponieważ każda z nich ma inną gamę barwną. Jeśli dysponujesz dostarczonym przez producenta profilem drukarki lub (co jest jeszcze lepszym rozwiązaniem) profilem utworzonym za pomocą spektrofotometru, możesz uzyskać bardziej przewidywalne wyniki. Jeśli nie masz profilu dla tej konkretnej drukarki, możesz poprawić wyniki, drukując pliki RGB i pozwalając oprogramowaniu drukarki na wykonanie konwersji w trakcie druku. Możesz następnie skorzystać z wydruku, by poprawić kalibrację monitora (korzystając z Adobe Gamma lub oprogramowania kalibrującego Mac OS), aby uzyskać obraz możliwie podobny do wydrukowanej próbki. Zapisz wynik kalibracji, aby wykorzystać go w przyszłości do edycji zdjęć przeznaczonych do druku na tej drukarce. Wprowadź zmiany w obrazie w oparciu o obraz na ekranie i zachowaj zdjęcie w osobnym pliku, oznaczając go jako przeznaczony dla tej konkretnej drukarki. Jest to niewygodna metoda dopasowywania wydruku do obrazu na ekranie oparta na próbach i błędach, ale mimo to przynosi dopuszczalne rezultaty, jeśli jesteś gotów wykonać odpowiednią ilość wydruków i dostosowywać ustawienia, zbliżając się do pełnego dopasowania.

Korzystanie z okien dialogowych wydruku

Kilka okien dialogowych udostępnia podobne funkcje pozwalające na wydrukowanie zdjęcia. Są to:
Page Setup (Ustawienia strony), Print (Drukuj), Print One Copy (Drukuj jedną kopię). Polecenie Print One Copy (Drukuj jedną kopię) automatycznie drukuje zdjęcie na drukarce domyślnej. Print (Drukuj) wywołuje okno dialogowe drukarki, w którym możesz wybrać drukarkę, określić liczbę kopii i pozostałe ustawienia drukarki zależne od wybranego urządzenia.

Page Setup (Ustawienia strony)

Wybierz File/Page Setup (Plik/Ustawienia strony), aby określić rozmiar papieru, jego orientację i skalę wydruku. Okno dialogowe zawiera również wiele opcji zależnych od zainstalowanej drukarki.

Print (Drukuj)

Jeśli wybierzesz File/Print (Plik/Drukuj), zostanie wyświetlone okno dialogowe pokazane poniżej. Po jego lewej stronie znajduje się podgląd ukazujący wielkość zdjęcia w stosunku do papieru. Okno to zawiera następujące opcje:

Printer (Drukarka) — pozwala na wybór drukarki z rozwijanego menu.
Copies (Kopie) — wpisując liczbę w polu tekstowym, możesz określić, ile kopii chcesz wydrukować.
Position (Położenie) — określa położenie wydrukowanego obrazu na używanym papierze.
Scaled Print Size (Przeskalowany rozmiar wydruku) — pozwala zwiększyć lub zmniejszyć wielkość zdjęcia, zachowując jego proporcje.
Scale to Fit Media (Skaluj, aby zmieścić na papierze) — zaznacz tę opcję, aby zdjęcie zostało przeskalowane, tak by pasowało do używanego papieru.
Show Bounding Box (Pokaż obwiednię) — zaznacz tę opcję, aby ręcznie przeskalować podgląd, przesuwając narożniki.
Colormatch Preview (Kolory wydruku próbnego) — pokazuje, jak kolory wyświetlane na monitorze będą wyglądać po wydrukowaniu.
Print Selected Area (Drukuj zaznaczony obszar) — jeśli na zdjęciu znajduje się aktywne zaznaczenie, możesz wybrać tę opcję, by wydrukować tylko zaznaczoną część obrazu.Output options (Wyjście)

Output Options (Wyjście) pozwalają na określenie rozlicznych funkcji druku oraz na tworzenie naklejek, paserów oraz linii cięcia. Do opcji wyjścia zaliczamy:

Background (Tło) — wybierz kolor tła, na którym zostanie pokazany obraz z próbnika kolorów.
Border (Brzeg) — wprowadź liczbę od 0,00 do 10,00 punktów określoną w punktach, calach lub milimetrach, aby utworzyć czarną obwódkę dookoła obrazu.
Bleed (Spad) — wprowadź liczbę od 0,00 do 0,125 cala, aby określić szerokość spadu. Na wydruku linie cięcia znajdą się na zdjęciu, a nie poza jego obszarem.
Screen (Raster) — wprowadź wartości liczbowe dla kąta i kształtu rastrów półtonowych lub pojedynczych separacji barwnych.
Transfer (Transfer) — funkcja ta została zaprojektowana, by skompensować złą kalibrację monitora. Jeśli wydruk z drukarki jest na przykład zbyt ciemny, możesz dopasować krzywą, aby rozjaśnić obraz w celu uzyskania lepszego rezultatu.
Interpolation (Interpolacja) — zaznacz tę opcję, by automatycznie eliminować poszarpane krawędzie, które powstałyby przy wydruku obrazu utworzonego drogą ponownego próbkowania zdjęcia o niskiej rozdzielczości.
Calibration Bars (Paski kalibracji) — wybranie tej opcji wyświetla 11-stopniowy szary klin pozwalający na pomiar gęstości kropek za pomocą densytometru. W przypadku zdjęć CMYK na każdej z separacji drukowany jest barwiony pasek gradientu.
Registration Marks (Pasery) — znaki te są wykorzystywane do oznaczania separacji barwnych.
Crop Marks (Narożne linie cięcia) — pozwalają na zaznaczenie linii, wzdłuż których należy przyciąć zdjęcie. W wersji polskiej dostępna jest też opcja: środkowe linie cięcia.
Captions (Opis) — pozwala na wydruk tekstu wprowadzanego w oknie File Info (Informacja o pliku).
Labels (Etykiety) — pozwala na wydruk nazwy pliku na zdjęciu.
Emulsion Down (Emulsją w dół) — drukuje stronę pokrytą emulsją na spodzie, pozwalając na odczytanie wydruku  znajdującego się na tylnej stronie przezrocza. Większość wytwórców matryc w Stanach Zjednoczonych korzysta z negatywów z emulsją na spodniej warstwie.
Negative (Negatyw) — pozwala na wydruk obrazu negatywowego. Większość drukarzy w Stanach Zjednoczonych wykorzystuje filmy negatywowe do naświetlania matryc.

Color Management Options (zarządzanie kolorami)

Opcje te pozwalają na zarządzanie kolorami bezpośrednio przed wydrukiem.
W części Print (Drukuj) są dostępne dwie opcje:

Document (Dokument) — opcja ta pozwala na użycie ustawień kolorów jako profilu przed wykonaniem wydruku.
Proof (Próba) — opcja ta wykorzystuje aktualne ustawienia próby.

Menu rozwijane Color Handling (Obsługa kolorów) daje do dyspozycji cztery opcje:

Let Printer Determine Colors (Kolory zarządzane w drukarce) — wykorzystuje oprogramowanie drukarki do określania kolorów wydruku.
Let Photoshop Determine Colors (Kolory zarządzane w programie Photoshop) — w sposób domyślny opcja ta wykorzystuje osadzoną przestrzeń barwną lub pozwala na wybór profilu i opcji konwersji z menu.
Separations (Rozbarwienia) — pozwala na wydruk separacji barwnych z plików CMYK, bichromia, obrazy w trybie wielokanałowym.
No Color Management (Brak zarządzania kolorami) — powoduje zignorowanie osadzonych profili.
Rendering Intent (Metoda konwersji kolorów) — pozwala na wybranie z menu rozwijanego metody konwersji kolorów, która zostanie wykorzystana w czasie konwersji zdjęcia na przestrzeń CMYK.
Description (Opis) — wyświetla słowny opis wszystkich pozycji w polu opcji Color Management (Zarządzanie kolorami).

Drukowanie odbitek barwnych, separacji, kanałów i zawartości warstw

Możesz wydrukować złożony obraz barwny, separacje barwne, poszczególne kanały barwne lub kanały alfa oraz zawartość poszczególnych kanałów.

Obrazy barwne

Wydrukowanie złożonego obrazu barwnego jest proste. Wystarczy wykonać następujące czynności:

1. Wybierz kolorową drukarkę w oknie dialogowym Page Setup (Ustawienia strony).
2. Wybierz ustawienia dla numeru kopii oraz orientacji strony i kliknij OK.
3. Wybierz jedną z opcji wydruku: Print (Drukuj), Print One Copy (Drukuj jedną kopię).
4. Kliknij przycisk Print (Drukuj). Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego dla Twojej drukarki, w którym możesz określić dodatkowe ustawienia wydruku. Kliknij przycisk Print (Drukuj).

Separacje barwne

Aby wydrukować separacje, potrzebny jest obraz w trybie CMYK, bichromia lub wielokanałowy. Wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz polecenie Print (Drukuj).
2. Wybierz Output (Wyjście) z menu.
3. Zaznacz okna Registration Marks (Pasery), Labels (Etykiety) oraz Negative (Negatyw).
4. Wybierz zarządzanie kolorem z menu.
5. W menu Color Handling (Obsługa koloru) wybierz Separations (Rozbarwienia).
6. Kliknij przycisk Print (Drukuj).

Pojedyncze kanały lub warstwy

Możesz wydrukować poszczególne kolory barwne, kanały alfa oraz kolor dodatkowy. Drukarka wydrukuje to, co jest widoczne w oknie obrazu. Jeśli chcesz wydrukować zawartość określonego kanału barwnego, kanału alfa lub kanału dodatkowego, ukryj pozostałe kanały, klikając odpowiadającą im ikonę oka w palecie warstw. W ten sam sposób możesz wydrukować kombinacje kanałów. To samo dotyczy drukowania warstw lub kombinacji warstw. Jeśli zawartość warstwy jest widoczna w oknie obrazu,
wybierz jedno z poleceń drukowania i wydrukuj obraz.Grafika i zawartość są chronione prawem autorskim - Cherub Gallery 2005-2021